ผลของการเติมพรีไบโอติกต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของไอศกรีมโยเกิร์ตไขมันต่ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภพ พงศ์ประยูร, ธนัช วิมลวัตรเวที, ปุณยวีร์ ตั้งอดุลย์รัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนรวัส เอี่ยมทอง, ธิราพร จุลยุเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พรีไบโอติกช่วยส่งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์ที่ดี (probiotic) ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อศึกษาผลของการเติมพรีไบโอติกได้แก่ อินนูลินและพอลิเดกซ์โทรสต่อคุณภาพของไอศกรีมโยเกิร์ตโดยเปรียบเทียบกับไอศกรีมที่ไม่เติมพรีไบโอติก จากการทดลองพบว่า การเติมอินนูลินช่วยเพิ่มความหนืดและลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความแข็งของไอศกรีมอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) แต่อัตราการละลายของไอศกรีมโยเกิร์ตเติมอินนูลินและพอลิเดกซ์โทรสมีค่าสูงกว่าไอศกรีมโยเกิร์ตไม่เติมพรีไอโบติกเล็กน้อย (p>0.05) การทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผู้ทดสอบทั่วไปจำนวน 15 คน พบว่า มีความชอบด้านสีและความลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความแข็งของไอศกรีมโยเกิร์ตเติมอินนูลินสูงกว่าแต่ความชอบด้านรสชาติ การละลาย และความชอบโดยรวมไม่แตกต่างจากไอศกรีมโยเกิร์ตไม่เติมพรีไอโบติก