ปากกาเขียนหนังสืออัตโนมัติสั่งการด้วยเสียงสำหรับผู้มีปัญหาทางการเขียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติพิชญ์ ภักติยานุวรรตน์, กฤติน เทียมครบุรี, พีรภัทร วิโรจน์ศิรศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวัฒน์ นวลสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน ในประเทศไทยพบผู้มีปัญหาทางการเขียนอยู่อย่างมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ที่ความบกพร่องทางการเรียนรู้ในด้าน การเขียนหนังสือ หรือกลุ่มผู้พิการที่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ จากข้อมูลในเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2565 พบว่ามีผู้พิการในประเทศ ไทยอยู่ที่ 3.19 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 2.1 พันล้านคน ซึ่ง 50.30 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย และอีก 0.66 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้พิการทางการเรียนรู้

ปัญหาขอ งคนกลุ่ มนี้ คือ คน ก ลุ่มนี้ร ับรู้ สิ่งที่ตนจะสื่ อสาร แต่ไม่สามาร ถสื่อสาร ออด มาผ่าน ทางการเ ขียนได้ จึงน า ไปส ู่กา ร พัฒนาปากกาเขียนหนังสืออัตโนมัติสั่งการด้วยเสียงสาหรับผู้มีปัญหาทางการเขียนเพื่อช่วยให้คนกลุ่มดังกล่าวสามารถเขียนสิ่งที่ ต้องการสื่อสารโดยใช้เพียงการพูด หลังจากนั้นปากกาเขียนหนังสืออัตโนมัติจะทาการประมวลผลแล้วเขียนเป็นข้อความออกมา ตามที่ผู้ใช้พูด

ปากกาเขียนหนังสืออัตโนมัติสามารถทาให้กลุ่มคนที่มีปัญหาทางการเขียนหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปสามารถเขียนสิ่งที่ตน จะสื่อสารออกมาได้ด้วยการพูดเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านความบันเทิง และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตประจาวันนั้นง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น