เครื่องจัดการขยะรีไซเคิลบูรณาการ4ระบบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิพัฒน์ ดุษฎี, ณภัทร ดลภาวิจิต, อภิรักษ์ สมัครพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ, ดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง การสร้างเครื่องจัดการขยะรีไซเคิล แบบบูรณาการ 4 ระบบ ผู้จัดทำมีแรงบันดาลใจจากโรงเรียนมีกรงเก็บขวดพลาสติก ซึ่งใช้พื้นที่เก็บมาก และการเก็บขวดพลาสติกขายจะใช้มือบิดขวดเพื่อให้มันมีขนาดเล็กลง และผู้จัดทำโครงงานนี้

ได้ลองบิดขวด พบว่า บิดแค่ขวดเดียวก็รู้สึกเจ็บมือ จึงได้ช่วยกันคิดหาวิธีการบิดขวดได้โดยที่ไม่รู้สึกเจ็บมือหรือดัดแปลงขวดเหล่านั้นให้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์เครื่องจัดการขยะ

รีไซเคิล แบบบูรณาการ 4 ระบบโดยวิธีการลดขนาดของขวดได้หลากหลายแบบโดยไม่ทำให้เจ็บมือ ทั้งนี้เพื่อลดพื้นที่ในการเก็บขวด และสะดวกต่อการขนย้าย โดยเครื่องจัดการขยะรีไซเคิล

แบบบูรณาการ 4 ระบบนี้ ใช้วิธีการล็อคปากขวดแล้วก็จะบิดขวดเพื่อให้ขวดหดตัว ซึ่งทำให้ขวดมีขนาดเล็กลงจากขนาดปกติหรือการกดทับขวดให้แบนราบลงจากเดิม และการอัดกระป๋องต่างๆ ให้มีขนาดเล็กลง จากเครื่องจัดการขยะรีไซเคิล แบบบูรณาการ 4 ระบบที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นได้ทำการทดลองโดยการบิดขวด 3 ขนาด คือ ขนาดความยาวหรือความสูง 30 21 15 และ 11 เซนติเมตร มาบิดด้วยเครื่องจัดการขยะรีไซเคิล แบบบูรณาการ 4 ระบบ และเปรียบเทียบกับการบิดด้วยมือ พบว่า ขนาดเฉลี่ยของขวดสั้นลงเป็น 13.00 10.66 และ 8.66 เซนติเมตร ตามลำดับ ส่วนขนาดเฉลี่ยของขวดที่บิดด้วยมือสั้นลงเป็น 19.33 14.50 และ 11.66 เซนติเมตรตามลำดับ และทดลองการอัดกระป๋องขนาด 11 เซนติเมตร เวลาในอัดกระป๋องด้วยเครื่องจัดการขยะรีไซเคิล แบบบูรณาการ 4 ระบบเฉลี่ยเท่ากับ 0.40 วินาที และอัดด้วยเท้าใช้เวลาเฉลี่ย 0.74 วินาที เวลาในการตัดเส้นพลาสติกด้วยเครื่องจัดการขยะรีไซเคิล แบบบูรณาการ 4 ระบบเฉลี่ยเท่ากับ 11.62 วินาที และตัดด้วยมือใช้เวลาเฉลี่ย 77.98 วินาที และเมื่อนำขวดปกติ ขวดที่บีบแล้ว และขวดที่บิดแล้วใส่ในกล่องขนาด 1 ตารางจะสามารถบรรจุได้ 981 4065 และ 5881 ตามลำดับ ดังนั้นเครื่องจัดการขยะรีไซเคิล แบบบูรณาการ 4 ระบบนี้ช่วยลดขนาดของขวดได้ดีกว่าการบิดด้วยมือเปล่า ลดเวลาในการอัดกระป๋องได้ดีกว่าการกดด้วยเท้าเปล่าและช่วยลดเวลาในการตัดเส้นพลาสติกได้ดีกว่าการตัดด้วยมือเปล่า

แบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 10 ข้อ ของกลุ่มตัวอย่าง 45 คน ที่ทดลองใช้เครื่องจัดการขยะรีไซเคิล แบบบูรณาการ 4 ระบบ พบว่า มีค่าพึงพอใจอยู่ในระดับดี 4 ข้อ และ ระดีบดีมาก 6 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (= 4.58, S.D. = 0.18) ทั้งนี้เป็นเพราะเครื่องจัดการขยะรีไซเคิล แบบบูรณาการ 4 ระบบสามารถสนองความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนได้ดีกว่าการบิดขวดพลาสติกด้วยมือเปล่า ดังผลการทดลองที่ปรากฏและสามารถแก้ปัญหาพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ