การประยุกต์ใช้ควันจากพืชในท้องถิ่นเพื่อรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในการป้องกันการเข้าทำลายของด้วงงวงข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริณัฐ หนักตื้อ, ธนัชภร ธะนะหมอก, เพชรัตน์ดา วันดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเข้าทำลายของด้วงงวงข้าวโพดเป็นปัญหาสำคัญของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของเกษตรกรไทย การรมควันเป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของควันไม้เชื้อเพลิงในท้องถิ่นต่อพฤติกรรมการเข้าทำลายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของด้วงงวงข้าวโพดเพื่อนำไปใช้พัฒนาตู้รมควันเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดตามภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำไม้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ได้แก่ ไม้มะม่วง ไม้ลิ้นจี่ และไม้มะดัน นำไปเผาจากนั้นสุ่มควันไม้แต่ละชุดการทดลองในกล่องทางเลือกที่ปลายทางมีเมล็ดข้าวโพด 100 กรัม ปล่อยด้วงงวงข้าวโพด 100 ตัว สังเกตพฤติกรรมและวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเข้าทำลายของด้วงงวงข้าวโพด เพื่อคัดเลือกควันไม้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปใช้ในตู้รมควันที่พัฒนาขึ้น จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ผ่านการรมควันไปวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การงอกและดัชนีการงอกของเมล็ด โครงงานนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางการเกษตร ช่วยลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรได้ต่อไป