การประยุกต์ใช้น้ำพลาสมาเพื่อกระตุ้นการงอกและการยับยั้งการเกิดเชื้อราสร้างสารอัลฟาทอกซินในเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์พื้นเมือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญารัตน์ รัตนมาลา, ธีรเมธ หมื่นมโน, ภูดิศ หนูเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิพงษ์ ใจแก้ว, เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถั่วลิสงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่ภาคเหนือ ในการเพาะปลูกเกษตรกรต้องประสบปัญหาสำคัญคือ การมีอัตราการงอกที่ต่ำและมีการปนเปื้อนของเชื้อราสร้างสารอัลฟาทอกซินซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้น้ำพลาสมาเพื่อกระตุ้นการงอกและการยับยั้งการเกิดเชื้อราสร้างสารอัลฟาทอกซินในเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์พื้นเมือง โดยผลิตน้ำพลาสมา จากนั้นนำเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์พื้นเมือง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ขาวพวง พันธุ์ทนาน9 และพันธุ์ลายเสือ มาแช่ในน้ำพลาสมาด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกัน ได้แก่ คือ 0 นาที, 10 นาที, 20 นาที และ 30 นาที ทำการวิเคราะห์การยับยั้งการเกิดเชื้อรา Aspergillus flavus และ Aspergillus paraciticus ในอาการเลี้ยงเชื้อรา PDA และเปอร์เซ็นการเกิดปฏิกิริยา lipid oxidation จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงในแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การงอกและดัชนีการงอก รวมทั้งน้ำหนักแห้งของต้นกล้าภายหลังการเพาะปลูก ซึ่งจะทำให้เห็นประสิทธิภาพของน้ำพลาสมาต่อการงอกและการยับยั้งการเกิดเชื้อราสร้างสารอัลฟาทอกซินในเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการลดการใช้สารเคมีในทางการเกษตรและช่วยป้องกันให้ผู้บริโภคไม่ได้รับอันตรายจากสารอัลฟาทอกซิน และยังเป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีพลาสมามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป