ใบน้อยหน่ากำจัดเพลี้ยในต้นพริกแทนการใช้สารเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิพน นาดูน, ยุทธภูมิ กุศลครอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อต้องการไล่เพลี้ยอ่อนจากต้นพริกและ 2)เพื่อต้องการให้เกษตรเลิกใช้ยาฆ่าแมลง