แผ่นปิดแผลนาโนไฟเบอร์ผสมสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดจากหยวกกล้วยและใบกระเม็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โกสิทชภัฏ สิงห์ไชย, กิตติพงษ์ พุฒทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สมุนไพรหลากหลายชนิดมีฤทธิ์ต่างๆทางการแพทย์ เป็นวัสดุทางการเกษตรที่หาได้ง่าย มีประโยชน์ ในปัจจุบันได้นำมาทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาในด้านต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ผนวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงทำให้สามารถนำสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หยวกกล้วยและใบกระเม็งเป็นอีกสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมาย ช่วยแก้อาการท้องเฟ้อ บำรุงร่างกาย บำรุงโลหิต และนำมาใช้ในการห้ามเลือดได้ จึงนำมาผลิตเป็นแผ่นปิดแผล โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์วัสดุทางการแพทย์ทางการเกษตรส่งเสริมการใช้สมุนไพร เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหยวกกล้วยและใบกะเม็งต่อการแข็งตัวของเลือด และหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำหยวกกล้วยและสารสกัดจากใบกะเม็งต่อการแข็งตัวของเลือด โดยการศึกษาประสิทธิภาพ หาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำหยวกกล้วยและสารสกัดจากใบกะเม็งต่อการแข็งตัวของเลือด และนำมาผลิตเป็นแผ่นปิดแผลนาโนไฟเบอร์ด้วยเครื่องอิเล็กโตรสปินนิ่ง นำมาหาค่าดูดซับจากน้ำหนักแห้งของแผ่นปิดแผลและน้ำหนักสุดท้าย และทดสอบประสิทธิภาพในการกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดจากแผ่นปิดแผลโดยการสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะ สี และการจับตัวของเลือด เมื่อเลือดสัมผัสแผ่นปิดแผลที่เวลาต่างๆ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับเลือดและการกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดจากแผ่นปิดแผล