การศึกษาอัลกอริทึมฉันทามติของบล็อคเชนที่เหมาะสมกับการสาธารณสุข

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญลักษณ์ ธีร์ธนพัทธ์, กฤตภาส เขียนประชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาตรี บุญนิธิฐิติกุล, จิดาภา พรหมสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลและค้นหาระบบฉันทามติที่เป็นทางออกของการสาธารณสุข โดยเปรียบเทียบจากระบบฉันทามติที่มีอยู่แล้วและสร้างเกณฑ์ขึ้นมา