เซนเซอร์วัดคลื่นเสียงเพื่อเด็กเล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธาทิพย์ ผลศัพท์, ศุภณัฐ ประทุมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันคลื่นเสียงมีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์จะมีคลื่นเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ตื่นนอนจนหมดวัน โดยคลื่นเสียงจะมีหลายระดับและมีผลกับบุคคลในแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป แต่ก็มีระดับเสียงที่เกินมาตรฐานจนเป็นอันตรายต่อมนุษย์ จึงเกิดเป็นแนวคิดของโครงงานเซนเซอร์วัดคลื่นเสียงเพื่อเด็ก เนื่องจากเด็กมีแก้วหูที่เปราะบางและเสียงที่สูงเกินมาตรฐานนั้นอาจส่งผลต่างๆต่อระบบร่างกายของเด็กๆได้ อีกทั้งโครงงานชิ้นนี้ยังสามารถใช้ได้ทั้งในบุคคลปกติอีกด้วยโดยปริมาณเสียงในบรรยากาศที่มากเกินไปจนอาจเกิดอันตรายนั้นไม่ได้เกิดเพียงแต่ในเฉพาะเด็กเท่านั้นแต่ยังามารถเกิดได้ในบุคคลทุกเพศทุกวัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคคลทุกเพศทุกวัยจึงเกิดเป็นแนวคิดริเริ่มในการทำโครงงาน