การศึกษาการปรับพฤติกรรมมดแดงให้วางไข่นอกฤดู และการประยุกต์สร้างรังมดแดงเทียมเลียนแบบธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญดา ข่าขันมะณี, ธัญญลักษณ์ ทุมรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมให้มดแดงสามารถวางไข่นอกฤดูกาล และสร้างรังเทียมให้มดแดงสามารถเข้าไปอาศัยและวางไข่นอกฤดูกาลได้ เพื่อต่อยอดให้ชุมชนสามารถเลี้ยงมดแดง และนำไข่ไปบริโภคและเลี้ยงชีพได้