ผลของแสงสีต่างๆและการเพาะเลี้ยงในสภาวะเฮเทอโรฟิกที่มีต่อการเจริญเติบโต และปริมาณไฟโคบิลิโปรตีนของไซยาโนแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัคพล ไพบูลย์, วีรภัทร พิรุฬห์ธรรม, บวรทัต อินธิโส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องผลของแสงสีต่างๆและการเพาะเลี้ยงในสกาวะเอเทอโร โทรฟิกที่มีค่อการเจริญเดิบโ

และปริมาณไฟ โคบิลิโปรตีนของไขยาโนแบคทีเรียนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเจริญเดิบโคของ

Oscilatoria sp. KC 45 เมื่อเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิด่างๆ 2) เพื่อศึกษาการเจริญเดิบโด Oscilatoria sp. KC 45 ใน

สถาวะ heterotrophic โดยการเดิมแหล่งคาร์บอนชนิคต่างๆ 3) เพื่อศึกษาการเจริญเดิบโดและปริมาณไฟโคบิลิ

โปรตีนของ Oscillatoria sp. KC 45 เมื่อเพาะเลี้ยงภายใต้แสงสีด่งๆ โดยตอนที่ 1 ศึกษาการเพาะ Oscilatoria sp.

KC 45 เลี้ยงที่อุณหภูมิต่ง ตอนที่ 2 ศึกษาการเพาะเลี้ยง Oscilatoria sp. KC 45 ที่ความเข้มแสง และแสงสีดำงา

ตอนที่ 3 ศึกษาการเพาะเลี้ยง Oscilatoria sp. KC 45 ในสภาวะ Leterotrophic จาการศึกษาพบว่า ที่อุณหภูมิค่งๆ

Osciltoria sp KC 45 พบว่ามีการเจริญตบโตที่ไม่แตกต่งกัน เมื่อเพาะเลี้ยงในสภาว: heterorophic พบว่าจะ

ไม่สามารถเจริญเดิบโคได้ถ้ำให้กลูโดส 0.5% กลีเซลรอล และโซเดียมคาร์บอเนด 2 g1

เป็นแหล่งคาร์บอน และการเพาะเลี้ยงในแสงสีขาวจะมีการเจริญเดิบ โดที่มากกว่าแสงอื่น พบอัลโลไฟโคไซยานิ

นมากที่แสงสีแดงและเหลือง พบปริมาณไฟโค เชยานินมากที่แสงสีเขียวและแคง พบปริมาณไฟ โคอิริธรินมาก

ที่แสงสีน้ำเงิน