อุปกรณ์ช่วยในการนำทางและบอกระยะห่างจากวัตถุเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นโดยการวิเคราะห์จากภาพถ่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รชพล หอมฉวี, สุรยุทธนา ภาวัน, ธนัชชนม์ รุญเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น เป้าหมายหลักของโครงงานคือการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้พิการทางการมองเห็นมีชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยโครงงานนี้มุ่งเน้นในด้านการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่และการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของผู้พิการทางการมองเห็น โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นเซนเซอร์การตรวจจับอุปสรรคในทางเดิน การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตเพื่อนำเสนอข้อมูลและความช่วยเหลือออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายและมีการแก้ไขตามความต้องการของผู้ใช้ โครงงานนี้มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการมองเห็นอย่างมีนัยสำคัญและสร้างสังคมที่มีความเข้าใจและรับรองความเสมอภาคของทุกคนในสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน