การพัฒนาวิธีการตรจจับสารพันธุกรรมแบบขั้นตอนเดียวด้วยการเปลี่ยนสีของอนุภาคทองนาโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฐมพงษ์ คูเจริญไพศาล, สิทธิชัย ทองน้อย, วรทัต ลีลาวรเศรษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาคริต สมานรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการตรวจจับสารพันธุกรรมด้วยการเปลี่ยนสีของอนุภาคทองนาโน(Gold nanoparticle) เนื่องจากสามารถเตรียมได้ง่ายและสามารถเชื่อมต่อกับสารชีวโมเลกุลได้ง่าย โดยการสังเคราะห์อนุภาคทองนาโน(Au Nps)จากกระบวนการ Citrate-Stabilized Gold Nanoparticles ให้ได้ขนาด ที่เหมาะสม จากนั้นนำอนุภาคทองนาโน(Au Nps)ไปใส่สารพันธุกรรมที่อยู่ในสารละลาย ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสารพันธุกรรมได้จากสีของสารละลายและง่ายที่จะตรวจวัดด้วยสายตา วิธีการนี้จะทำให้ได้เทคนิคการตรวจสอบสารพันธุกรรมที่มีราคาถูกและใช้งานง่าย เป็นการนำไปสู่การตรวจที่มีประสิทธิภาพต่อไป