พลาสติกจากเปลือกกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิตา นิติวงศ์สกุล, ปนัสยา มิตรเมือง, กิติญาพร ช่วยดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนต์ตรา ไกรนรา, นวรัตน์ ริยาพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง พลาสติกจากเปลือกกุ้ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเปลือกกุ้งโดยการใช้ไคโตซานเป็นตัวประสานในการขึ้นรูปและเพื่อลดปัญหาจากการใช้ถ้วยโฟมพลาสติกโดยนำเอาเปลือกกุ้งมาผสมกับไคโตซานในอัตราส่วน 1:8 มีการทดลองคือนำเปลือกกุ้งที่ล้างสะอาดแล้วแช่กรดอะซิติกร้อยละ 5 และนำไปต้มกับน้ำปูนขาวร้อยละ 50 เพื่อกำจัดโปรตีนจากเปลือกกุ้งให้ขาว จากนั้นนำเปลือกกุ้งไปเข้าตู้อบลมร้อน แล้วนำพลาสติกที่ได้ไปทดสอบคุณสมบัติ พบว่า พลาสติกที่ตัดมาขนาด 1.5x1.5 เซนติเมตร มีการดูดซึมน้ำ น้ำมัน และกรดแอซิติก 0.5, 0.13, 0.69 กรัมตามลำดับ มีการพองตัว แต่พลาสติกไม่ละลาย