ที่วางพักเตารีดจากเส้นใยพืชเคลือบทรายและ Silica aerogel

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณกาญจน์ สวัสดิ์แป้น, จิราภา จันทร์เพ็ญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนต์ตรา ไกรนรา, เพ็ญแข ไหมแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน โลกประสบปัญหาภาวะโลกร้อน และการสิ้นเปลืองพลังงาน มนุษย์จึงคิดค้นวิธีการ และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเกษตรแห่งหนึ่งของโลก ประชากรกว่าร้อยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้ในแต่ละปีได้ผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมาก และก็ได้ผลพลอยได้เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจำนวนมากเช่นกัน หนึ่งในนั้นนั้นคือเส้นใยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ปาล์มน้ำมัน ฟางข้าว และกากมะพร้าว ทางผู้จัดทำโครงงานจึงได้นำปัญหาทั้งสองมาประยุกต์เข้าด้วยกัน ซึ่งการรีดผ้าแต่ละครั้ง เตารีดจะใช้พลังไฟฟ้ามาก ผู้คนจึงมักรีดผ้าครั้งละหลายๆตัว เพราะการทำงานของเตารีดจะมีการตัดไฟเมื่อได้อุณหภูมิที่ต้องการ และมีการเร่งความร้อนหลังจากนั้นอยู่เสมอทำให้เตารีดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองพลังงานมาก ผู้จัดทำเล็งเห็นปัญหานี้ จึงได้ทำการประดิษฐ์แผ่นพักเตารีดจากเส้นใยพืชที่เป็นการนำเส้นใยเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเพื่อประหยัดพลังงานในการใช้งานเตารีดเพราะเส้นใยพืชมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีสามารถคงอุณหภูมิของหน้าเตารีดไว้ได้ จึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยฟางข้าว กาบมะพร้าวและปาล์มน้ำมันพร้อมทั้งศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงความร้อนของฉนวนกันความร้อนที่ผลิตได้ และการขึ้นรูปเป็นฉนวนกันความร้อนอัตราส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งใช้ทรายและ Silica aerogel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นพักเตารีด