ดูดซับโลหะหนักในน้ำและลดสารพิษตกค้างในผัก ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านและถ่านกัมมันต์จากพืชท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุมิตรา หนูสุภาษิต, ฟาลิดา ศิริรอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไชยา รัชนีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องดูดซับโลหะหนักในน้ำและลดสารพิษตกค้างในผัก ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน และถ่านกัมมันต์จากพืชท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับโลหะหนักของพืชสมุนไพรและถ่านกัมมันต์จากท้องถิ่น เพื่อศึกษาความเข้มข้นของพืชสมุนไพรและถ่านกัมมันต์ต่อการดูดซับโลหะหนัก เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับโลหะหนักของพืชสมุนไพรและถ่านกัมมันต์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสารพิษตกค้างในผักแต่ละชนิด เพื่อศึกษาความสามารถในการลดสารพิษตกค้างในผักโดยใช้พืชสมุนไพรและถ่านกัมมันต์ เพื่อศึกษาความเข้มข้นของพืชสมุนไพรและถ่านกัมมันต์ต่อการลดสารพิษตกค้างในผัก และเพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการแช่ล้างผักเพื่อลดสารพิษตกค้างด้วยพืชสมุนไพรและถ่านกัมมันต์ จากการศึกษา ความสามารถในการดูดซับโลหะหนักของพืชสมุนไพรและถ่านกัมมันต์จากท้องถิ่น พบว่าถ่านกัมมันต์จากกระดองหมึกดูดซับโลหะหนัก เลด (II) ไนเตรดได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ใบรางจืดอบแห้ง ความเข้มข้นของพืชสมุนไพรและถ่านกัมมันต์ต่อการดูดซับโลหะหนัก พบว่า ความเข้มข้นของสารสมุนไพรและถ่านกัมมันต์เพิ่มขึ้น ทำให้มีความสามารถในการดูดซับโลหะหนักมากขึ้นตามลำดับ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับโลหะหนักของพืชสมุนไพรและถ่านกัมมันต์ พบว่าการแช่สารละลายเลด (II) ไนเตรด ด้วยสมุนไพร และถ่านกัมมันต์ในเวลามากขึ้นจะทำให้ความสามารถในการดูดซับโลหะหนักมากขึ้น เปรียบเทียบสารพิษตกค้างในผักแต่ละชนิด พบว่า ผักตัวอย่างที่ได้จากตลาดสดสทิงพระ ตรวจพบสารพิษตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัยและพบในผักคะน้ามากที่สุด ความสามารถในการ

ลดสารพิษตกค้างในผักโดยใช้พืชสมุนไพรและถ่านกัมมันต์ พบว่า การแช่ล้างผักในน้ำที่ผสมกับ ถ่านกัมมันต์จากกระดองหมึกสามารถกำจัดสารพิษตกค้างได้มากที่สุด ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการใช้ด่างทับทิม รองลงมาคือ การแช่ล้างผักในน้ำผสมใบรางจืดคั้นสด ความเข้มข้นของพืชสมุนไพรและถ่านกัมมันต์ต่อการลดสารพิษตกค้างในผัก พบว่า ความเข้มข้นของสารสมุนไพรและถ่านกัมมันต์เพิ่มขึ้น ทำให้มีความสามารถในการลดสารพิษตกค้างในผักมากขึ้นตามลำดับ และระยะเวลาที่เหมาะสมในการแช่ล้างผักเพื่อลดสารพิษตกค้างด้วยพืชสมุนไพรและถ่านกัมมันต์ พบว่า การแช่ล้างผักโดยใช้ระยะเวลามากขึ้น ทำให้สารตกค้างลดลงมากขึ้นตามลำดับ

ทั้งนี้เนื่องจากในการปลูกผักเพื่อการค้านั้นเกษตรกรต้องการให้ผักสวยงามเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจึงใช้สารฆ่าแมลงมาฉีดพืชผักทำให้มีสารฆ่าแมลงเหล่านี้ตกค้างที่พืชผักทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เมื่อผู้ทำโครงงานได้ใช้สมุนไพรพื้นบ้าน และถ่านกัมมันต์จากวัสดุท้องถิ่นมาใช้ดูดซับโลหะหนักในน้ำและลดสารพิษตกค้างในผัก ทำให้สามารถลดโลหะหนักในน้ำ และพืชผักที่ผ่านการชะล้างด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน และถ่านกัมมันต์จากพืชท้องถิ่นสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย