การเปรียบเทียบความเข้มข้นของน้ําโอโซนและอุณหภูมิในการเก็บรักษาท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของเน้ือปลานิลในสภาวะสุญญากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกนภัส สว่างใจ, ภัคพล ภูมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ วิชาสาร, มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเปรียบเทียบความเข้มข้นของน้ําโอโซนและอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพของเนื้อแล่ปลานิล มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของน้ําโอโซนและอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของเนื้อปลานิลโดยตรวจสอบค่าpHของเนื้อปลานิลด้วยเครื่องpH meter, ตรวจสอบค่า TVB-N โดยใช้วิธีการblank จนกว่าจะได้ค่าTVB-N เกิน30 mg/100 g, การตรวจค่า TBARSของเนื้อปลานิล โดยวิธีการblank จนกว่าค่าTBARS จะมากกว่า 2 mgMDA/kg และศึกษาแนวทางที่ดีที่สุดในการยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลานิล