การเปรียบเทียบโปรตีนและสารต้านอนุมูลอิสระในเห็ดนางฟ้าที่ใช้วัสดุเพาะต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาซียะห์ หะมะ, นะดา ลาโฮ๊ะยา, ดารียา ลาเต๊ะมูหะมะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อูไบดิลลาห์ อัลอุมรีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่มีคนนิยมบริโภคและผลิตเพื่อจำหน่ายกันอย่างกว้างขวาง โดยมักจะพบในรูปแบบการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกหรือในรูปแบบของเห็ดนางฟ้าอัดก้อน ซึ่งสามารถเพาะได้ในทุกภูมิภาค มีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากและวัสดุในการเพาะเห็ดนางฟ้านั้นมีหลากหลาย เช่นขี้เลื่อยไม้ยางพารา ฟางข้าว แกลบ ชานอ้อยเป็นต้น โครงงานนี้จึงศึกษาวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้าที่ทำจากวัสดุที่มีราคาถูกหรือหาได้ทั่วไปในท้องถิ่น ได้แก่ แกลบ ชานอ้อย และฟางข้าว โดยผสมขี้เลื่อยเข้ากับ แกลบ ชานอ้อย และฟางข้าวในอัตราส่วนต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลผลิตเห็ดที่มีปริมาณโปรตีนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกัน จึงต้องการทดลองด้วยวิธีการการตรวจสอบหาปริมาณโปรตีนทั้งหมดด้วยวิธี Bradford มีความจำเพาะต่อโปรตีนมากกว่าการวิเคราะห์หาปริมาณ โปรตีนจากไนโตรเจนทั้งหมดด้วยวิธี Kjeldahl เนื่องจากไนโตรเจนที่ได้จากการวิเคราะห์โดยวิธีนี้อาจมาจากสารประกอบ ไนโตรเจนชนิดอื่นที่ไม่ใช่โปรตีนด้วยก็ได้เช่น กรดนิวคลิอิก เป็นต้น เพื่อให้ทราบวัสดุเพาะที่มีประสิทธิภาพสูงสุด