พื้นที่ผิวน้อยที่สุด ลดต้นทุน รักษ์โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรานิษฐ์ ดำทอง, ปิยวัฒน์ จันทร์เกตุ, ฟาริดา ฤทธิหมุน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรลดา แก้วพิทักษ์, ประไพพร ถิ่นนัยธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน : Minimal Surface Area Reduce Costs Save the World

With Box Calculator (พื้นที่ผิวน้อยที่สุด ลดต้นทุน รักษ์โลก)

ผู้จัดทำโครงงาน :เด็กชายปิยวัฒน์ จันทร์เกตุ

เด็กหญิงฟาริดา ฤทธิ์หมุน

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ดำทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้:คณิตศาสตร์

ครูที่ปรึกษา:นางพรลดา แก้วพิทักษ์

นางสาวประไพพร ถิ่นนัยธร

ปีการศึกษา:2562

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง Minimal Surface Area Reduce Costs Save the World With Box Calculator (พื้นที่ผิวน้อยที่สุด ลดต้นทุน รักษ์โลก) มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการสินค้า OTOP โดยใช้แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการสินค้า OTOP จังหวัดตรัง เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต (2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวน้อยที่สุดของบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ที่มีลักษณะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก และทรงกระบอก (3) เพื่อสร้าง Box Calculator นำไปเผยแพร่ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP และผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP หรือผู้ที่สนใจที่มีต่อ

Box Calculator

ผลการศึกษาพบว่า

  1. สามารถศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการสินค้า OTOP จังหวัดตรัง เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต

  2. สามารถศึกษาและวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวน้อยที่สุดของบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ที่มีลักษณะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก และทรงกระบอกได้

2.1 ปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ให้ ปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านกว้าง x หน่วย ยาว 2x หน่วย และสูง h หน่วย

มีปริมาตร (v) เท่ากับ 2x^2h ลูกบาศก์หน่วย

จะมีพื้นที่ผิวน้อยที่สุดของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก = 4x^2+6xh ตารางหน่วย

เมื่อ x =((3v)^(1/3))/2 และ h=2*((v/9)^(1/3)

2.2 ทรงกระบอก

ให้ ทรงกระบอกที่มีรัศมีฐานยาว r หน่วย และสูง h หน่วย มีปริมาตร (v) ลูกบาศก์หน่วย

มีปริมาตร (v) เท่ากับ Pi*r^2*h ลูกบาศก์หน่วย

จะพื้นที่ผิวที่น้อยที่สุดของทรงกระบอก = 6Pi*r^2 ตารางหน่วย เมื่อ r = (v/2Pi)^(1/3)

  1. สามารถสร้าง Box Calculator นำไปเผยแพร่ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP และผู้ที่สนใจ

นำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้

  1. สามารถศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP หรือผู้ที่สนใจที่มีต่อ

Box Calculator ได้