การศึกษาการเปรียบเทียบการดูดซับสารพิษในน้ำเสียของถ่านกัมมันต์จากเปลือกมะพร้าวและข้าวโพดเพื่อบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติกานต์ ใจกล้า, ธนวัฒน์ ชัยเจริญ, พิเศษสุทธิ์ ทวีทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยา ตาสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในจังหวัดเลยนั้นเกิดการขยายตัวอย่างสูงและขยายตัวต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะมลพิษทางแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของไฮโดรเจนซัลไฟล์ ทำให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและควบคุมน้ำทิ้งจากแหล่งอุตสาหกรรม ให้มีปริมาณสารพิษลดน้อยลงก่อนปล่อยน้ำทิ้งสู่ธรรมชาติโดยสามารถทำได้หลายวิธีแต่วิธีที่คณะผู้จัดทำสนใจคือ การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกจากน้ำเสีย โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีในการปรับสภาพน้ำเสีย โดยใช้ตัวดูดซับชนิดถ่านกัมมันต์เนื่องจากมีพื้นที่ผิวและรูพรุนจำนวนมาก ทำให้มีความสามารถในการดูดซับสูง

ซึ่งวัสดุตั้งต้นที่นำมาใช้เตรียมและผลิตถ่านกัมมันต์ คือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เนื่องจากหาง่ายและมีราคาถูก และไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม คือเปลือกมะพร้าว และข้าวโพด วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเหล่านี้พวกเราจะใช้วิธีการกระตุ้นทางเคมีซึ่งเป็นวิธีที่มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย สารเคมีที่ได้รับความนิยมมาใช้กระตุ้นก็คือ ซิงค์คลอไรด์ กรดฟอร์ริก และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งสารเคมีที่เราจะนำมาใช้กระตุ้นก็คือ กรดฟอร์ริก