การศึกษาการลู่เข้าของอนุกรมสลับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธาสิทธิ์ อินทรวิชา, ภูริทัต พุทธกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ จันปัดถา, พุทธมาตย์ ยาคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากความสนใจในเรื่องของลำดับและอนุกรม คณะผู้จัดทำได้ศึกษาและหาข้อมูลในเรื่องดังกล่าว และพบว่า Sn=1/2log2+1/3log3+...+1/nlogn+... เป็นอนุกรมลู่ออกคณะผู้จัดทำจึงเกิดความสงสัยว่า ถ้าเราเปลี่ยนให้อนุกรมดังกล่าวเป็นอนุกรมสลับ หรือ Sn=(-1)^2/2log2+(-1)^3/3log3+...+(-1)^n/nlogn+... ว่าจะเป็นอนุกรมลู่เข้าหรือไม่ คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเรื่อง การศึกษาการลู่เข้าของอนุกรมสลับ โดยใช้การพิสูจน์แบบต่างๆของอนุกรมสลับ มาพิสูจน์ว่าอนุกรมดังกล่าวเป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก