การศึกษาการดูดซับน้ำมันดิบโดยใช้เส้นใยจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญณัช แซ่จึง, อทิตา อินทรวงษ์โชติ, ปาลินี คงวัฒนานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเส้นใยธรรมชาติ ได้แก่ ฝ้าย เส้นใยบัว เส้นใยสับปะรด เส้นใยผักกระเฉด เส้นใยก้านกุ๊ยช่าย และเส้นใยเห็ดในการกำจัดคราบน้ำมันจากทะเล แล้วเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับคราบน้ำมันของเส้นใยธรรมชาติแต่ละชนิด โดยนำมาทำความสะอาด แล้วนำมาทำให้เป็นเส้นเล็กๆ จากนั้นอบ แล้วทำให้แห้งโดยขั้นตอนที่เหมาะสม แล้วสานเป็นแผ่นเพื่อนำไปทดลอง จากนั้นนำเส้นใยที่เตรียมไว้มา ทดลองการดูดซับน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนอยู่แล้วนำน้ำที่ผ่านการดูดซับไปตรวจสอบความปนเปื้อนของน้ำมันและนำเส้นใยที่ดูดซับน้ำมันแต่ละชนิดไปตรวจสอบค่า oil holding capacity ,Water holding capacity แล้วนำไปวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป