การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานความร้อนโดยใช้ขี้ซีที่มีตามชนบท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกาญจน์ ทองระอา, ณัฐณิชา นามวงศ์, ปัณณธร คุ้มหล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนโดยใช้ขี้ซีที่มีตามชนบท (Study and

optimization of thermal energy by using dammar available in the countryside)

ชื่อผู้จัดทำ 1. นางสาวสิริกาญจน์ ทองระอา

  1. นางสาวณัฐณิชา นามวงศ์

  2. นางสาวปัณณธร คุ้มหล้า

ชื่อที่ปรึกษา1. นางเสาวรจนี จันทวงค์

ที่ปรึกษาพิเศษ1. รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

  1. ดร.อาธรณ์ วรอัท มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

สถานศึกษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนโดยใช้ขี้ซีที่มีตามชนบทได้แบ่งการทดลองออกเป็น 4 การทดลองดังนี้

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณความร้อนของแอลกอฮอล์แข็งกับขี้ซีโดยการทดสอบวัดอุณหภูมิและพลังงานความร้อนของแอลกอฮอล์แข็งและขี้ซี พบว่าปริมาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของขี้ซีจะมีพลังงานความร้อนมากกว่าแอลกอฮอล์แข็งถึง 39.90 kJ ณ.เวลาที่เท่ากัน และพบว่าเวลาในการเผาไหม้พบว่าขี้ซีใช้เวลาในการเผาไหม้จนหมด 21 นาทีส่วนแอลกอฮอล์แข็งใช้เวลา 7 นาที

ตอนที่ 2 หาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแอลกอฮอล์แข็งกับขี้ซีให้ได้พลังงานความร้อนสูงสุดโดยทำการทดลองใช้อัตราส่วนของแอลกอฮอล์แข็ง : ขี้ซี ที่แตกต่างกันที่เวลาในการจุดติดไฟของสาร Aใช้เวลาในการเผาไหม้ 6 นาทีสาร B ใช้เวลาในการเผาไหม้ 21 นาที สาร Cใช้เวลาในการเผาไหม้ 11 นาที สาร Dใช้เวลาในการเผาไหม้ 11 นาที และ สาร Eใช้เวลาในการเผาไหม้ 13 นาที (อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงต่ำ) และจากการวัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปของสารตัวอย่างในเวลา 21นาที พบว่า สาร B อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงและปริมาณความร้อนไปได้มากกว่า A, C, D, E ตามลำดับ

ตอนที่ 3 ศึกษาการลดควันจากการเผาไหม้แอลกอฮอล์แข็งกับขี้ซีได้แบ่งการทดลองดังนี้

ตอนที่ 3.1 ศึกษาการลดควันจากการเผาไหม้แอลกอฮอล์แข็ง ขี้ซี และแอลกอฮอล์แข็งผสมขี้ซี จากละอองน้ำ ผลการทดลองปรากฏว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาสาร A, B และ C ก่อนฉีดละอองน้ำได้ 11,987 ppm, 5633 ppm และ 7781 ppm ตามลำดับ และเมื่อทำการทดสอบการฉีดละอองน้ำปรากฏว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเป็น 8561 ppm, 4012 ppm และ 5881 ppm ตามลำดับแสดงว่าละอองน้ำสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่า

ตอนที่ 3.2 ศึกษาสารตัวอย่างกรณีอัดในอากาศและผ่านกระบวนการอัดในบรรยากาศ O2 ปริมาณความร้อนจากสารตัวอย่าง A, B และ C ที่ผ่านกระบวนการอัดในอากาศ พบว่าขี้ซีให้พลังงานความร้อนและใช้เวลาในการเผาไหม้มากกว่าแอลกอฮอล์แข็งและแอลกอฮอล์แข็งผสมขี้ซีส่วนในกรณีอัดสารผ่านกระบวนการอัดก๊าซ O2 พบว่าขี้ซีใช้เวลาในการเผาไหม้ได้นานกว่าแอลกอฮอล์และแบบผสม

ตอนที่ 4 ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์พบว่าสารตัวอย่างที่ผลิตได้สามาถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้โดยมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่าแอลกอฮอล์แข็งถึงถูกกว่าท้องตลาดอยู่ 2.78 บาท/1 ชิ้น