การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์เจลาตินจากหนังปลานิลโดยใช้สารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ วังทะพันธ์, กุลนันทร์ ตันติรัตนชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปฟิล์มเจลาตินจากหนังปลานิลที่เติมสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อเปรียบเทียบผลของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลานิลที่เติมสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่กับฟิล์มตัวอย่างต่อสมบัติเชิงกายภาพและเพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลานิลที่เติมสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่กับฟิล์มตัวอย่าง โครงงานส่วนแรกเป็นการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปฟิล์มเจลาตินจากหนังปลานิลที่เติมสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในโครงงานนี้ได้แปรความเข้มข้นของสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 2, 5 และ 10% โดยน้ำหนักของเจลาติน และโครงการส่วนที่สองเป็นการเปรียบเทียบผลของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลานิลที่เติมสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่กับฟิล์มตัวอย่างต่อสมบัติเชิงกายภาพด้วยการทดสอบ ANOVA test