การพัฒนาฟิล์มบรรจุผงเครื่องดื่มจากแครอทที่มีคุณสมบัติในการกันความชื้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธันย์ชนก ภูมิเรือง, จีรพัฒน์ กำหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กึ่งกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีการประสบปัญหาเกี่ยวกับขยะพลาสติกจำนวนมาก ทำให้ส่งผลต่อระบบนิเวศน์และส่งผลต่อภาวะโลกร้อน ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาข้างต้น จึงได้มีการประดิษฐ์แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพิวเร่แครอทเป็นซองบรรจุภัณฑ์ผงเครื่องดื่มทดแทนพลาสติกซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถละลายน้ำได้ วัตถุประสงค์ของโครงงาน1.เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมในการน้ำฟิล์มแครอทมาประยุกต์เป็นซองบรรจุภัณฑ์ผงเครื่องดื่มได้แก่ ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนัก ทดสอบความสามารถในการละลายน้ำ2)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการกันความชื้นของฟิล์มกระดาษที่มีปริมาณไทรโพแทสเซียมซิเตรตที่แตกต่างกันและ 3)เพื่อทดแทนพลาสติกซองบรรจุภัณฑ์ผงเครื่องดื่ม ในการศึกษานี้ใช้ปริมาณไทรโพแทสเซียมซิเตรตได้แก่ 2%w/v , 4%w/v , 6%w/v , 8%w/v , 10%w/v ทำการตรวจสอบความชื้นด้วยกระบวนการวิเคราะห์ความชื้นด้วยการกลั่น(distillation) โดยผสมกับตัวทำละลายโทลูอีนแล้วนำไปต้มน้ำระเหยออกมาและควบแน่นเป็นหยดน้ำ ซึ่งวัดเป็นปริมาตรและน้ำหนักได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ฟิล์มรับประทานได้จากแครอทสามารถจับตัวกันมีสีและเนื้อสัมผัสคล้ายกับแครอท 2.ได้ลักษณะทางกายภาพของแผ่นฟิล์ม ที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักและความสามารถในการละลายน้ำได้ดี และ 3. สามารถใช้แผ่นฟิล์มรับประทานได้ทดแทนพลาสติกซองบรรจุภัณฑ์ผงเครื่องดื่มได้ 4. ได้แผ่นฟิล์มแครอที่มีปริมาณไทรโพแทสเซียมซิเตรตเหมาะสมและแผ่นฟิล์มมีความสามารถในการกันความชื้นได้ดีที่สุด