การพัฒนาระบบที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าด้วยการประมวลผลภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธา สัตนาโค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว, มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาการจราจรเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันอาทิเช่น การหาที่จอดรถ บริเวณที่การจราจรแออัด ห้างสรรพสินค้า อาคารจอดรถแม้แต่ในตรอก ซอยต่างๆซึ่งต้องเสียเวลาในการวนรถไปมาเพื่อที่จะหาที่จอดรถและที่ที่ไม่สามารถมองเห็นจากถนนอาจเกิดจากการจอดรถซ้อน บดบังที่จอด การแก้ปัญหาในปัจจุบันและที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือการใช้พนักงานรักษาความปลอดภัย ในการเดินควบคุมรถเข้า-ออก คอยนำทางไปยังที่จอดที่ว่างซึ่งต้องใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวนมาก การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ทั้งนี้ผู้จัดทำจึงได้นำความรู้เรื่องอิมเมจโพรเซสซิ่งมาเพื่อแสดงจำนวนที่จอดรถผ่านจอแสดงผลและส่งข้อมูลไปยังแอพพลิเคชั่นถึงบุคคลที่ต้องการทราบสถานะที่จอดรถแบบเรียลทาม เครือข่ายจะเก็บข้อมูลได้แก่ จำนวนรถเข้า - ออก ประเภทของรถ เวลาเฉลี่ยที่ใช้จอดรถ นำมาวิเคราะห์และจัดทำสถิติต่อไป