ผลของน้ำลายหนอนผีเสื้อกินไขผึ้งขนาดเล็ก (Achroia grisella) ต่อการย่อยสลายถุงหูหิ้วพลาสติกใส่อาหารและถุงสปันบอนด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นารา หัสวรินทร์, ภัทรนันท์ เวียงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายใย ไชยวัณณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำจึงต้องการใช้หนอนผีเสื้อขนาดเล็กที่สามารถพบได้ในประเทศไทยเพื่อศึกษาความคล้ายกันด้านความสามารถในการย่อยพลาสติกของหนอนผีเสื้อกินไขผึ้งขนาดใหญ่ Galleria mellonella L และหนอนผีเสื้อกินไขผึ้งขนาดเล็ก Achroia grisella Fabricius โดยการนำผีเสื้อกินไขผึ้งขนาดเล็กมาทดสอบประสิทธิภาพการย่อยพลาสติก และศึกษาประเภทของพลาสติกชนิดต่างๆต่อความสามารถในการย่อยของหนอนผีเสื้อกินไขผึ้งขนาดเล็ก โดยพลาสติกที่เลือกใช้ในการทดสอบประกอบไปด้วยหูหิ้วพลาสติกใส่อาหารชนิดต่าง ๆ ที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวันและถุงสปันบอนด์ที่เมื่อย่อยสลายแล้วจะกลายเป็นไมโครพลาสติกที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติ