บล็อกปูพื้นจากยางมะตอยและขยะพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิชา ศิริ, ภูวดล ไชยมูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมลพร แสนสุรินทร์, ภัทราวรรณ ไชยมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาของขยะพลาสติกที่พบในชีวิตปะจำวันเช่น ปัญหาขยะอุดตันตามท่อระบายน้ำ การทิ้งขว้างขยะพลาสติกลงแม่น้ำซึ่งส่งผลเสียต่อสัตว์น้ำ เป็นต้น โดยพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายที่นาน และข้อด้อยของยางมะตอยที่พบเห็นได้ทั่วไปคือเมื่อเจอแรงกดทับมากๆ ทำให้คุณภาพในการใช้งานลดลง ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงปัญหาของขยะจากพลาสติก จึงนำพลาสติกมาผสมกับยางมะตอยเพื่อทำเป็นบล็อกปูพื้นเพื่อลดขยะจากพลาสติกและเพิ่มคุณภาพการใช้งานของบล็อกปูพื้นให้แข็งแรงมากขึ้น