การศึกษาประสิทธิภาพฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิวของผ้าย้อมครามที่ใช้แทนนินเป็นสารช่วยติดสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภชริตา วงศ์หาริมาตร, กชพร เจาะจง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา วราพุฒ, สุภัสสร สิงห์โส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การยืนยันผลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคุณสมบัติการต้านแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามจึงเป็นอีก ประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งอาจส่งผลต่อการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงต้องการที่จะศึกษาพืชท้องถิ่นที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผ้าย้อมครามในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว โดยทางโครงงานจะเลือกใช้แบคทีเรียมาทดสอบ โดยแบคทีเรียที่ทางโครงงานได้ใช้ทดสอบ คือ P.acne (propionibacterium acnes) หรือชื่อใหม่เรียกกันว่า C.acne (Cutibacterium acnes) และ Staphylococcus aureus ที่มีรายงานพบการปนเปื้อนบนผิวหนังของมนุษย์ ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดสิว