สารเคลือบจากเปลือกส้มโอ เพื่อลดการสูญเสียน้ำหนักและยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อการเน่าเสียในผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิสิษฐ์ปรีชา ศิริชื่นวิจิตร, ณิชกานต์ พงษ์สวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อ้อยใจ ทิพย์เนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดสารเคลือบจากผิวเปลือกส้มโอ ที่ช่วยลดการสูญเสียน้ำและยับยั้งแบคที่เรียที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียในผลองุ่น วิธีการทดลองจะเตรียมสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ โดยนําเปลือกส้มโอแยกส่วนสีเขียวกับส่วนสีขาวออกจากกันแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปอบด้วยลมร้อน 45 องศาเซลเซียส ประมาณ 24 ชั่วโมง เสร็จแล้วนำมาบดละเอียด หลังจากนั้นนำเปลือกส้มโอสีเขียวและสีขาวใส่ลงไปในขวดชมพู่ขนาด250 mLในอัตราส่วน 5 : 3 (อัตราส่วนของเปลือกสีเขียวต่อเปลือกสีขาว)และเติมสารเอกเซนลงไปในอัตราส่วน 1 : 1 จากนั้นนำไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 100 rpm เป็นเวลาประมาณ6 ชั่วโมง จากนั้นกรองเอาเฮกเซนออกและสกัดซ้ำอีกครั้งด้วยเอเอทิลอะซิเตทและเอานอล 95 % โดยวิธีเดียวกับการสกัดด้วยเฮกเซนและนำของเหลวที่กรองได้ไประเหยภายใต้สุญญากาศที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ชั่งน้ำหนักของสารที่ได้และหาเปอร์เซ็นของผลผลิตจากนั้นนำสารเคลือบผิวทั้งสองชนิดที่ได้ใส่บีกเกอร์ แล้วนำมาทนบนผิวผลไม้ เปรียบเทียบกับผลไม้ที่ยังไม่ได้เคลือบ ตั้งทิ้งไว้ 5 วัน ชั่งน้ำหนักและตรวจดูแบคทีเรียบนผลไม้ที่เคลือบสารสกัดและผลไม้ที่ไม่ได้เคลือบสาร ทุกๆวัน บันทึกผลการทดลองและสรุปผล