เครื่องตรวจจับฝุ่นละอองด้วยแสงเลเซอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎาบดินทร์ สงวนนาม, พรสุนันท์ ธนะพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, ศุภากร พวงยอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันได้มีมลพิษทางอากาศเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุเกิดมาจากหลายๆปัจจัย โดยเฉพาะฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก ดังนั้นผู้จัดจึงได้ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องตรวจจับฝุ่นด้วยแสงเลเซอร์ โดยใช้แสงเลเซอร์ ในการยิงแสงเลเซอร์เข้าไปในฝุ่นละอองแล้วใช้Photometerในการวัดค่าความกระเจิงของแสง ซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้ช่วยวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และสามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ได้ เพื่อแจ้งเตือนค่าปริมาณฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ