วงกลมแนบในวงกลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สลิลทิพย์ ศิริ, วรวิช ยกกำพล, นริศรา ธรรมวาโร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิสุทธิ์ คงกัลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนควนเนียงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องนี้ มีเป้าหมายเพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีของรูปวงกลมขนาดเท่ากัน n รูป ที่แนบในวงกลมอีกรูปหนึ่งกับรัศมีของรูปวงกลมรูปนอกสุด การหารัศมีของรูปวงกลมรูปในสุดที่แนบกับรูปวงกลมขนาดเท่ากัน n รูป ที่แนบในวงกลมอีกรูปหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูปวงกลมขนาดเท่ากัน n รูปที่แนบในวงกลมสองวงหรือรูปวงแหวนกับรัศมีของรูปวงแหวน และและความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรูปวงกลมที่มีขนาดเท่ากันที่แนบในรูปวงกลมอีกรูปหนึ่งในแต่ละชั้น ซึ่งได้แนวคิดต้นแบบมาจากการสังเกตลักษณะของตลับลูกปืน(Ball bearing) และเครื่องดนตรีไทยได้แก่ ฆ้องวง นอกจากนี้สามารถนำความสัมพันธ์ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้และออกแบบในการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ในงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมได้ รวมทั้งอาจจะนำไปสร้างสรรค์ออกแบบในงานศิลปะเพื่อความสวยงานและน่าสนใจได้อีกต่อไป