อัศจรรย์ศาสตร์และศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนใต้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลิตา เพ็งจำรัส, ปัญญาพร ดำมี, ณัฐชา หล้าชุมภู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิสุทธิ์ คงกัลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนควนเนียงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “อัศจรรย์ศาสตร์และศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนใต้” เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการแกะรูปตัวหนังตะลุง รวมทั้งใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาช่วยออกแบบขนาดของรูปตัวหนังตะลุงที่เหมาะสมสำหรับใช้แสดงในโอกาสต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ช่างแกะรูปตัวหนังตะลุงหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแกะรูปตัวหนังตะลุงได้สะดวกขึ้น ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลและร่วมกันวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเป็นพื้นฐานในการช่วยออกแบบขนาดของรูปตัวหนังตะลุงให้มีเงาที่เกิดจากรูปตัวหนังตะลุงมีสัดส่วนที่สวยงาม สมส่วนนั้นควรออกแบบขนาดของรูปตัวหนังตะลุง นอกจากนี้ทางผู้จัดทำโครงงานได้ร่วมกันจัดทำเป็นคู่มือ “การออกแบบรูปตัวหนังตะลุงเพื่อใช้ในการแสดงต่างๆ” เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจมีแหล่งข้อมูลในการสืบค้นที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำหลักการจากผลการศึกษาโครงงานเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานแกะรูปตัวหนังตะลุงได้สะดวกขึ้น ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยอีกแนวทางหนึ่ง