การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก (II)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญชนก แก้วขวัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตติกาล แก้วบัณฑิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Spin Crossover เกิดจากการที่สารประกอบเชิงซ้อนที่โลหะอะตอมกลางมีจำนวนอิเล็กตรอนใน d-orbital 4-7 อิเล็กตรอน ได้รับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความดัน และการฉายรังสีของแสง สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางแม่เหล็กของสารประกอบเชิงซ้อนจากสปินต่ำเป็นสปินสูงได้ สามารถตรวจวัดสมบัติ Spin Crossover โดยการวัดค่าทางแม่เหล็กด้วยเทคนิค SQUID การวัดระยะพันธะและมุมระหว่างพันธะที่เปลี่ยนไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยเทคนิค X-ray Diffraction และการเปลี่ยนแปลงสีของสารประกอบเชิงซ้อน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมบัติการเกิด Spin Crossover มีหลายประการ ได้แก่ ชนิดของโลหะ เลขออกซิเดชันของโลหะ ธรรมชาติของลิแกนด์ และ Counter ion ซึ่งผู้จัดทำได้สังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนโดยเลือกใช้ เหล็ก (II) ลิแกนด์ 2 ชนิด คือ imidazol-4-yl(methylidene)-4-pyridylamine (4-ima-4-py) กับ imidazol-4-yl(methylidene)-3-pyridylamine (4-ima-3-py) และ Counter ion ที่ใช้ คือ Cl- BPh4- PF6- แต่อย่างไรก็ตาม สารประกอบที่สังเคราะห์ได้ยังไม่มีความบริสุทธิ์ จึงต้องปรับปรุงวิธีการสังเคราะห์ให้ดียิ่งขึ้น