การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากแกลบข้าวเพื่อดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งจากคลินิกทันตกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อพิชญา กลมเกลี้ยง, มัชญานัน ศิวิไล, สิตางค์ ชำนาญกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาโลหะหนักปนเปื้อนเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการปล่อยน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมต่างๆลงสู่ทะเลส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก มีการศึกษาการสังเคราะห์วัสดุดูดซับโลหะหนักจากธรรมชาติเพื่อบำบัดน้ำเสีย ขั้นตอนการสังเคราะห์วัสดุดูดซับโลหะหนักต้องอาศัยเครื่องมือขั้นสูงและใช้ระยะเวลานานอย่างไรก็ตามวัสดุดูดซับโลหะหนักที่ได้ยังไม่มีประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักได้ดี จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทางคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาการสังเคราะห์ซีโอไลต์จากแกลบข้าวเพื่อดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งจากคลินิกทันตกรรม โดยสังเคราะห์ซีโอไลต์โดยใช้ซิลิกาที่สกัดได้จากแกลบข้าวและวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่เหลืออยู่ด้วยAAS ซีโอไลต์ที่สังเคราะห์ขึ้นนี้มีประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักและเป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดน้ำทิ้งจากกระบวนการต่างๆที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก