เตาไฟฟ้าจิ๋ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนิตย์ พสุธันย์ธน, รพีพัฒน์ บรรจง, อรวี ช่างบุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สกลเกียรติ ขันทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเตาไฟฟ้าจิ๋ว หรือ Mini Electric Stove เป็นโครงงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์เตาไฟฟ้าขนาดเล็กโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือเก่า และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งขนาดของเตาไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด ง่ายต่อการพกพา หรือเคลื่อนย้าย อีกทั้งยังใช้งบประมาณในการประดิษฐ์ต่ำกว่าราคาของเตาไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งผู้จัดทำมีจุดประสงค์เพื่อใช้พลังงานจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์รวมทั้งนำวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เก่าที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยผู้จัดทำคาดว่าเตาไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถใช้พลังงานจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ได้ ขนาดไม่เทอะทะง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและใช้งาน มีประโยชน์ทางการใช้งานเทียบเท่ากับเตาไฟฟ้าทั่วไป แต่จะมีการใช้พลังงานจากธรรมชาตินั้นให้เกิดประโยชน์ และไม่สูญเปล่าไป เช่น พลังงานความร้อน เป็นต้น รวมทั้งใช้วัสดุหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เก่าๆที่ยังใช้งานได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์