โปรแกรมสร้างรูปสามเหลี่ยมสองมิติจากพื้นที่บนเว็บ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทวัฒน์ รวบยอด, ชัยชนะ แย้มสรวลสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพดล พรมอ้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมสร้างรูปสามเหลี่ยมสองมิติจากพื้นที่บนเว็บ