เครื่องหมุนเวียนน้ำโดยใช้ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมร่วมกับนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ ดาววีระกุล, ธนากร วอนเพียร, กฤตวัฒน์ บุญลือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเป็นหนึ่งในระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาศัยหลักการ "ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ" โดยใช้ต้นกกกลม ธูปฤาษีและหญ้าแฝกในการบำบัดน้ำเสีย ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมนี้นำน้ำเสียจากชุมชนมาบำบัดในพื้นที่ที่ปลูกพืช โดยอาศัยกระบวนการเทอร์โมออสโมซิส(Thermo-osmosis) ซึ่งเป็นการนำออกซิเจนจากใบมาคายบริเวณรากพืช คณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะนำระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมมาลดอัตราส่วนเพื่อหาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียในตู้เลี้ยงปลา โดยการแบ่งชุดทดลองเป็น 3 ชุด ชุดที่ 1.) ทดสอบความขุ่นของน้ำโดยใช้นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ได้รับแสงuvเปรียบเทียบกับนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่ได้รับแสงuv ชุดที่ 2.) ทดสอบปริมาณไนเตรทที่ถูกบำบัดโดยต้นกกกลม โดยใส่ไนเตรทปริมาณ 50 มิลลิกรัม/ลิตร แบ่งการทดลองเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ปลูกต้นกกและใส่หินพัมมิช ชุดที่ 2 ใส่หินพัมมิชเพียงอย่างเดียว ชุดที่ 3.) ทดสอบความขุ่นของน้ำและปริมาณไนเตรท โดยการแบ่งการทดลองเป็น 4 ชุดการทดลอง ชุดที่ 1 ใส่หินพัมมิชเพียงอย่างเดียว ชุดที่ 2 นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ได้รับแสงuv ชุดที่ 3 ปลูกต้นกกกลมและใส่หินพัมมิช ชุดที่ 4 ปลูกต้นกกกลมใส่หินพัมมิชและนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ได้รับแสงuv จากนั้นเก็บผลและบันทึกผลการทดลองชุดละ 7 วันแล้วทำการเปรียบทำด้วยกราฟ โดยจะหาค่าพารามิเตอร์ดังนี้ ไนเตรท,pH,BOD,TDS และDO และนำค่าพารามิเตอร์ที่กล่าวมาข้างต้นของน้ำก่อนผ่านการบำบัดและหลังจากการบำบัดมาเปรียบเทียบกัน