ชอล์กจากสารสกัดใบยอและใบยี่หร่าในการยับยั้งการทำงานของเชื้อรา Verticillium spp. ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชใบเหี่ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มณฑาทิพย์ เต่าทอง, ชัญญา เฉลยพจน์, ฐิติพงศ์ บุณธนากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณิสา คงคาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ทางผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากใบยอและใบยี่หร่ามาทดสอบกับเชื้อรา Verticillium spp. และมาแปรรูปในรูปแบบของชอล์ก เพื่อที่จะยับยั้งการทำงานของเชื้อรา Verticillium spp. ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชใบเหี่ยว โดยการนำใบยอและใบยี่หร่ามาสกัดด้วยเอทานอลและนำไประเหยแห้งจนได้สารสกัดหยาบออกมา ต่อจากนั้นนำไปทดสอบกับเชื้อรา Verticillium spp. โดยวิธี agar disc diffusion test หลังจากได้ผลการทดลองนำสารสกัดจากใบยอและใบยี่หร่ามาขึ้นรูปเป็นแท่งชอล์ก และนำแท่งชอล์กที่ได้มาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Verticillium spp. โดยจะนำแท่งชอล์กปักลงบริเวณโคนต้นพืช และลดน้ำเพื่อละลายสารสกัดจากชอล์กลงไปในดิน จากผลการทดลองที่กล่าวมานั้นคาดว่า สารสกัดหยาบจากใบยอและใบยี่หร่าสามารถยับยั้งเชื้อรา Verticillium spp. และชอล์กจากสารสกัดจากใบยอและใบยี่หร่าสามารถยับยั้งเชื้อรา Verticillium spp. ที่เป็นสาเหตุโรคพืชใบเหี่ยวในดินได้