เครื่องล้างจานอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิญา ยอดปัญญา, กรัณฑ์รัตน์ จิรวณิชรุ่งเรือง, ณัฐวรรณ ทิพกรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิคุณ จันทโยธี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเวลาเราล้างจานในอ่างล้างจานทำให้น้ำกระเด็นใส่เสื้อผ้าและทำให้เปื้อนและเปียก ทางเราจึงประดิษฐ์เครื่องล้างจานอัตโนมัติมาเพื่อสะดวกในการล้างจานและประหยัดเวลามากขึ้น อีกทั้งไม่ทำให้น้ำกระเด็นเวลาล้างจานแล้วเปียกใส่เสื้ออีกด้วย