ผลของน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ต่อดัชนีการงอกของข้าวหอมมะลิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากานต์ ชูหา, ณัฐวิชญา จันทรัศมี, วนัชพร มีงามดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธณิดา วงค์พุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ผลของน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ต่อดัชนีการงอกของข้าวหอมมะลิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ที่มีผลต่อดัชนีการงอกของข้าวหอมมะลิ และมีวิธีการดำเนินการศึกษา คือ จะเริ่มจากการทำน้ำหมักชีวภาพโดยน้ำหมักชีวภาพที่จะทำนั้นมีทั้งหมด 2 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 เป็นน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการผสมระหว่างเปลือกแตงไทยกับผักตบชวา สูตรที่ 2 เป็นน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการผสมระหว่างเปลือกแตงไทยกับกากถั่วเหลือง โดยจะทำการหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 30 วัน เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดก็จะนำเมล็ดข้าวหอมมะลิมาแช่ในน้ำหมักแต่ละสูตร และนำไปตากไว้ในที่ร่มเพื่อลดความชื้น หลังจากนั้นก็จะนำไปเพาะในถาดเพาะโดยแบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง ดังนี้

ชุดการทดลองที่ 1 ใช้เมล็ดข้าวที่ผ่านการแช่น้ำหมักสูตรที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 ซ้ำ ซ้ำละ15 หลุม ๆ ละ 3 เมล็ด

ชุดการทดลองที่ 2 ใช้เมล็ดข้าวที่ผ่านการแช่น้ำหมักสูตรที่ 2 แบ่งออกเป็น 3 ซ้ำ ซ้ำละ 15 หลุม ๆ 3 เมล็ด

ชุดการทดลองที่ 3 ใช้เมล็ดข้าวที่ผ่านการแช่น้ำเปล่า(สูตรควบคุม) แบ่งออกเป็น 3 ซ้ำ ซ้ำละ 15 หลุม ๆ ละ 3 เมล็ด แล้วบันทึกผลอัตราการงอกและคำนวณดัชนีการงอกของเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิหลังจาก 3 วันของการเพาะเมล็ด