การศึกษาพฤติกรรมของแมลงที่ทำลายข้าว และ พัฒนาสารสกัดไคโตซานจากเปลือกปูนาเพื่อป้องกันแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญญา สุทธลักษณ์, ดลษร ยอดสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อการทำสารสกัดป้องกันแมลงที่ทำลายข้าว ที่มีชื่อว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งจะทำลายต้นข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นข้าวทำให้ต้นข้าวเหี่ยวแห้ง ทางคณะผู้จัดทำจึงเลือกทำสารสกัดป้องกันแมลงจากการใช้สารสกัดธรรมชาติที่เรียกว่าไคโตซาน ที่สามารถสกัดได้จากไคตินที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตเปลือกแข็ง โดยคณะผู้จัดทำได้เลือกสกัดสารจากปูนาเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่คณะผู้จัดทำมีความสนใจและสามารถหาได้ง่าย วัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้คือการหาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารไคโตซานในการป้องกันแมลง เพราะหากปริมาณความเข้มข้นมากจนเกินไปจะส่งผลให้ต้นข้าวตายจากเนื้อเยื่อซีดขาว หรือ เซลล์ตาย และหากปริมาณความเข้มข้นน้อยจนเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันแมลงไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถป้องกันแมลงได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการทดลองโดย ขั้นแรกจะสกัดสารไคโตซานออกจากเปลือกปูนา จากนั้นจะนำไปทำให้เป็นของเหลวโดยการผสมกับกรด(CH₃COOH) แล้วนำไปแปรรูปเป็นสเปรย์โดยผสมกับน้ำมันมะพร้าว เมื่อผสมเสร็จก็จะได้สารสกัดป้องกันแมลงในรูปแบบของสเปรย์ฉีดพ่น โดยสเปรย์นี้จะทำทั้งหมด 5 ชุด แต่ละชุดจะมีปริมาณความเข้มข้นของไคโตซานแตกต่างกัน คือ 15, 25, 50, 75 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ในอัตราส่วนของไคโตซานต่อน้ำมันมะพร้าว จากนั้นจะทำการฉีดสารป้องกันแมลงทั้ง 5 ชุด ลงในแปลงนาโดยจะแบ่งเป็น 6 แปลง เเปลงที่ 1 จะไม่มีการฉีดสารไคโตซาน ส่วนเเปลงที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 จะมีการฉีดสารไคโตซานที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน คือ 15, 25, 50, 75 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ โดยทุกเเปลงจะมีจำนวนต้นข้าวเท่ากันทุกแปลง จากนั้นปล่อยแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลลงในแปลงนาในจำนวนที่เท่ากันในแต่ละแปลง ปล่อยทิ้งไว้ 2 สัปดาห์แล้วสังเกตผล จากการทดลองผลที่ได้คือ ไคโตซานที่มีความเข้มข้น 25มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุด เพราะจากการสังเกตนั้นแปลงนาที่ฉีดด้วยความเข้มข้นนี้ ไม่มีร่องรอยการเจาะดูดของแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในขณะที่แปลงนาที่ฉีดที่ความเข้มข้น 15 มิลลิกรัมต่อลิตรนั้น มีร่องรอยสีน้ำตาลจากการเจาะดูดน้ำเลี้ยงของแมลง บางต้นมีอาการใบเหลืองและเหี่ยว และ แปลงที่ฉีดด้วยความเข้มข้น 50 - 100 มิลลิกรัมต่อลิตร นั้นต้นข้าวบางต้นมีลักษณะของลำต้นที่มีสีเขียวซีดเป็นจุดเล็กๆ จากเนื้อเยื่อซีดขาว จากการให้สารไคโตซานมากจนเกินไป เพราะฉะนั้นจากการทดลองทั้งหมดจึงสามารถสรุปได้ว่า ปริมาณของสารสกัดไคโตซานในการทำสารป้องกันแมลงที่มีปริมาณความเข้มข้นเหมาะสมที่สุดจะอยู่ที่ 25 มิลลิกรัมต่อลิตรในอัตราส่วนของไคโตซานต่อน้ำมันมะพร้าว