อุปกรณ์หยุดการทำงานของเครื่องซักผ้าเมื่อน้ำขุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทพัทธ์ ปั้นงาม, ณัฐชนน ธรรมนาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกภพ มลิวรรณางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องอุปกรณ์หยุดการทำงานของเครื่องซักผ้าเมื่อน้ำขุ่น(The machine stop working when the turbid water) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างอุปกรณ์ในการหยุดการทำงานของเครื่องซักผ้าเมื่อน้ำที่เข้าเครื่องซักผ้ามีความขุ่น 2.สร้างอุปกรณ์ในการหยุดการทำงานของเครื่องซักผ้าเมื่อน้ำที่เข้าเครื่องซักผ้ามีความขุ่นโดยมีระยะห่างระหว่าง Photo transistor กับเลเซอร์น้อยที่สุด โดยอุปกรณ์หยุดการทำงานของเครื่องซักผ้าเมื่อน้ำขุ่นมีการออกแบบโดยใช้แสงเลเซอร์ส่องผ่านน้ำในท่อก่อนเข้าสู่เครื่องซักผ้าแล้วส่งสัญญาณไปที่วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยแสง โดยเมื่อแสงเลเซอร์ส่องผ่านน้ำสะอาดสวิตซ์ทำงานด้วยแสงจะทำการปิดวงจรนำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่เครื่องซักผ้า หากแสงเลเซอร์ผ่านน้ำขุ่นสวิตซ์ทำงานด้วยแสงจะตัดการนำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่เครื่องซักผ้า เป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเสื้อผ้าแบบอัตโนมัติ