เกมหมู่บ้านลึกลับกับคำพ้องความหมาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณดาว คงสมปราชญ์, อรรธจิตฐา เกรียงสิทธิชัย, พิชญาภา รุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพวิชญ์ พุ่มสาขา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีการใช้ภาษาที่หลากหลายเพื่อสื่อสารกันในสังคม รวมทั้งภาษาอังกฤษ ที่ได้เข้ามา

มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราในหลาย ๆ ด้าน และมีผลต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และรวมถึงการ

พัฒนาประเทศ เช่น การค้ากับต่างประเทศ เศรษฐกิจภายในประเทศที่ต่างชาติเข้ามาลงทุน การทำงาน

การศึกษา การค้นคว้า และงานวิจัยต่าง ๆ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงควรเป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรมี

เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทำความเข้าใจในความหลากหลายของคำศัพท์ประเภท

ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเรื่อง "Mystery Village of Synonym" ขึ้นมาเพื่อเป็น

สิ่งที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคำพ้องความหมายในภาษาอังกฤษหรือ Synonym โดย

เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านรูปแบบของเกมและเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้ง

เป็นการสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้กับผู้เล่น

จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มผู้เล่นตัวอย่างสามารถจดจำและเรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นคำพ้อง

ความหมายในภาษาอังกฤษได้มากขึ้น และมีความพึงพอใจจากการเล่นเกมอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี ดังนั้น

จึงสามารถสรุปได้ว่า เมื่อผู้เล่นได้มีการเล่นเกม "Mystery Village of Synonym" ผู้เล่นจะมีการเรียนรู้

และมีการจดจำคำศัพท์ที่เป็นคำพ้องความหมายในภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้น รวมทั้งได้รับความสนุกสนาน

เพลิดเพลินจากการเล่นเกม ซึ่งจะเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้