การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งถ่ายพลังงานแบบไร้สายเพื่อพัฒนาเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดฝังใต้ผนัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนน ฮาสุวรรณกิจ, ณิชสิรี เกื้อกูลเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกรียงกมล สว่างศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องกระตุ้นหัวใจโดยใช้ไฟฟ้าชนิดฝังใต้ผิวหนัง ทำงานโดยการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังเส้นเลือดที่เข้าสู่หัวใจ เมื่อผู้ใช้งานมีอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ เพื่อปรับจังหวะการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติ มีข้อจำกัดในปัจจุบันคือ การที่ต้องทำการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเครื่องเมื่อหมดอายุการใช้งาน และขนาดของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นตัวกำหนดขนาดของอุปกรณ์ ในโครงงานนี้คณะผู้จัดทำสนใจศึกษาการประยุกต์ใช้การส่งถ่ายพลังงานแบบไร้สายที่มีหลักการทำงานด้วยขดลวดสองวง วงที่หนึ่งต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับและวงที่สองต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อมีไฟฟ้ากระแสสลับผ่านขดลวดวงแรกจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในบริเวณขดลวดวงที่สอง ซึ่งจะเหนี่ยวนำให้เกิดไฟฟ้ากระแสสลับที่ขดลวดวงที่สอง ทำให้สามารถส่งพลังงานไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องผ่านสายไฟ การประยุกต์ใช้การส่งถ่ายพลังงานแบบไร้สายกับเครื่องกระตุ้นหัวใจโดยใช้ไฟฟ้าชนิดฝังใต้ผิวหนังจะสามารถช่วยลดขนาดของอุปกรณ์ลงและสามารถใช้ในร่างกายได้ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยน โดยในโครงงานนี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็นสามส่วน ได้แก่ การหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและการเรียงตัวของขดลวด และปริมาณไฟฟ้าที่ส่งผ่านไปได้ การศึกษาเพื่อหาความถี่ที่เหมาะสมในการส่งพลังงานเมื่อมีสิ่งกีดขวางเพื่อจำลองระบบการส่งถ่ายพลังงานผ่านร่างกายของผู้ใช้ และการศึกษาการใช้ขดลวดตัวส่งสัญญาณมากกว่าหนึ่งตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการส่งพลังงาน