นวัตกรรมถ่านไม้และดินเผาเพื่อลดสารพิษในแหล่งน้ำธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรภัทร ตรีกุล, สร้อยชฎาภา สร้อยทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร จิตตางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

The charcoal pottery filter study was aimed that homemade charcoal and clay may be an efficient filter that could reduce toxic substances in water. The experiments showed that charcoal from Leucaena wood was the best absorbent on paraquat and Pb2+ ion where baked clay with zeolite at weight ratio 20:1 showed the best absorbent on Pb2+ ion. The charcoal pottery filter model was proved that it could remove all those two toxic substances and the efficiency stay still at least 50 dm3.