ทำนายระดับน้ำทะเลจากเฟสดวงจันทร์และระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ในชายฝั่งทะเลอันดามันและชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกนันท์ วงค์ขัติย์, ศุภกร กันทะวงศ์, ณิชาภัทร จันทร์แสนตอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำขึ้นน้ำลงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนบริเวณชายฝั่ง โดยเกิดขึ้นจากแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์หรือแรงไทดัลในบริเวณต่างๆที่ไม่เท่ากัน ทำให้น้ำทะเลซึ่งเป็นสสารที่สามารถไหลได้มีการเคลื่อนที่จากบริเวณที่ได้รับแรงดึงดูดน้อยไปยังบริเวณที่ได้รับแรงดึงดูดมาก ซึ่งอ้างอิงจากสมการแรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุจึงทำให้ทราบว่าระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์นั้นมีความสัมพันธ์กับระดับน้ำทะเลและเนื่องจากตำแหน่งของดวงจันทร์มีผลจึงทำให้ทราบว่ามุมที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกนั้นมีผลด้วยและมุมดังกล่าวสามารถอธิบายได้ด้วยเฟสดวงจันทร์ และระดับน้ำทะเล ณ ฝั่งทะเลอ่าวไทยกับฝั่งทะเลอันดามันนั้นจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลที่ไม่เหมือนกันคือช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลสูงสุดในแต่ละฝั่งนั้นจะไม่เหมือนกัน

ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของระดับน้ำทะเลในแต่ละชายฝั่งของไทยกับปัจจัยที่คาดว่าจะเกี่ยวข้อง โดยการใช้ความรู้ด้านสถิติมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม Excel เพื่อทำการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ให้สามารถทำนายน้ำทะเลและเปรียบเทียบโมเดลทางคณิตศาสตร์ของทั้งสองชายฝั่งทะเลของไทยว่ามีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่ ซึ่งตัวแปรที่ทางคณะผู้จัดทำทำการศึกษานั้นเป็นการนำความรู้ทางด้านดาราศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลและทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับน้ำทะเลของทั้งสองชายฝั่งของไทย