การศึกษาระยะพับที่สั้นที่สุด พื้นที่ และมุมระหว่างรอยพับของกระดาษขนาดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวเรศ ศิริวงศ์, กวินท์ ว่องธนาพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทางผู้จัดทำได้สงสัยถึงความสัมพันธ์ของกระดาษที่ถูกพับ การศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาระยะพับที่สั้นที่สุด พื้นที่และมุมระหว่างรอยพับ จากการพับมุมถึงด้าน ในกระดาษขนาดต่างๆ