การศึกษาประสิทธิภาพเชื้อแอคติโนมัยสีทในการประยุกต์ใช้เพื่อบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนไขมันและน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธาริณี บุญฤทธิ์, ฐิติญากร สมบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุสรา คงทอง, ฐาปนี จโนภาส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

-โครงงานนี้เป็นการศึกษาความสามารถของเชื้อแอคติโนมัยสีท (Actinomycete) ในการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนไขมันและน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนัก โดยการคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีทที่ต้องการทดสอบ มาเลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ นำเชื้อที่โตเต็มที่มาดูดซับโลหะหนัก Mn7+ และ Co2+ สร้างกราฟมาตรฐาน สารละลายโลหะหนัก Mn7+ ได้ค่า R-Squared เท่ากับ 0.9971 และสารละลายโลหะหนัก Co2+ ได้ค่า R-Squared เท่ากับ 0.9999 จากนั้นนำสารละลายโลหะหนัก Mn7+ โดยใช้ความเข้มข้น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 ppm จำนวน 10 ml และนำเชื้อชนิดละ 100 µl ตั้งทิ้งไว้ 15 นาที จากนั้นนำไปใส่ในเครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) ที่ 1000 รอบ/นาที เป็นเวลา 20 นาที ได้ผลว่า ความเข้มข้น 0.4 ppm เชื้อสามารถดูดซับได้ดีที่สุด จากนั้นนำความเข้มข้น 0.4 ppm 10 ml. โดยใส่ปริมาณเชื้อที่ต่างกัน คือ 20, 50, 100, 150 และ 200 µl ตั้งทิ้งไว้ 15 นาที จากนั้นนำไปใส่ในเครื่องหมุนเหวี่ยง ปรากฏว่าปริมาณเชื้อที่ดีที่สุดคือ 100 µl จากนั้นนำความเข้มข้น 0.4 ppm จำนวน 100 µl โดยใช้เวลาการดูดซับที่ต่างกัน คือ 15, 35, 55 และ 75 นาที ปรากฏว่าเวลาที่ดีที่สุดคือ 75 นาที และสารละลายโลหะหนัก Co2+ ใช้วิธีการทดลองเดียวกับสารละลายโลหะหนัก Mn7+ แต่ใช้ความเข้มข้น 100, 150, 200, 250 และ 300 ซึ่งได้ผลดังนี้ เชื้อ Rhodococcus piridinivorans 100 µl ในความเข้มข้น 250 ppm เวลา 35 นาที, เชื้อ Rhodococcus gardoniae 100 µl ในความเข้มข้น 300 ppm เวลา 35 นาที และเชื้อ Streptomyces mobaraensis 100 µl ความเข้มข้น 250 ppm เวลา 35 นาที และการศึกษาไขมัน โดยไขมันพืชและไขมันสัตว์ โดยนำไขมันใส่กระบอกตวง กระบอกละ 10 ml จากนั้นใส่เชื้อแอคติโนมัยสีทชนิดละ 3 กระบอกตวง กระบอกละ 100 µl ตั้งทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง ปรากฏว่า เชื้อ Rhodococcus piridinivorans สามารถดูดซับไขมันได้เฉลี่ย 1.83 ml, เชื้อ Rhodococcus gardoniae สามารถดูดซับไขมันได้เฉลี่ย 1.77 ml และเชื้อ Streptomyces mobaraensis สามารถดูดซับไขมันได้เฉลี่ย 4.27 ml.ในไขมันสัตว์