การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สเอทิลีนของวัสดุดูดซับจากวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตใบจากมวนยาสูบ เพื่อชะลอการสุกของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิสรา ใจรังษี, ศุจินทรา เมืองด้วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับแก๊สเอทิลีนจากวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตใบจากมวนยาสูบ เพื่อใช้ในการชะลอการสุกของผลไม้ โดยวัสดุที่เลือกใช้ คือ วัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตใบจากมวนยาสูบ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ เศษทางจาก ซึ่งมีองค์ประกอบของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ที่มีความเป็นเส้นใยสามารถนำมาขึ้นรูปเป็นกระดาษได้ และส่วนของก้านใบจากและทางจากที่เหลือ สามารถทำการคาร์บอนไนเซชันและปรับสภาพให้เป็นถ่านกัมมันต์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สเอทิลีนของกระดาษได้ ซึ่งวัสดุดูดซับที่ออกแบบมาในรูปแบบของกระดาษดูดซับแก๊สเอทิลีนที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตใบจากมวนยาสูบ สามารถใช้ในการห่อผลไม้เพื่อชะลอการสุกของผลไม้ได้ และจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในการเก็บรักษาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร